دوره های آموزشی
admin

کارگاه آموزشی معلمان

مهرگیتی در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، اولین کارگاه آموزش معلمان را بهمن ماه ۹۸ در گیتی گالری برگزار کرد. این
بیشتر

زیرساخت اینترنت پرسرعت گیتی گالری در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت «بهار نت» به صورت رایگان تأمین شده است.

http://www.baharnet.ir

با مراسم های مختلف مهرگیتی در حوزه های مختلف به جهت اطلاع رسانی با هدف ارتقا کیفیت آموزش در کشور ، همراه شوید

پلی از داستان‌ها ‌و روایت‌ها به آگاهی و روشنی

منتظر دیدار با شما هسیتم