موسسه مهرگیتی همراستا با هدف بزرگ خود در امر از بین بردن فقر فرهنگی، نسبت به برگزاری دوره های مختلف آموزشی اقدام نموده است

پلی از داستان‌ها ‌و روایت‌ها به آگاهی و روشنی

منتظر دیدار با شما هسیتم