خشت های تازه باید زد ،
سقف های تازه باید ساخت،
این زمین تشنه، جان تازه می خواهد،
تا ببارد آبی امید،
تا بتابد گرمتر خورشید،
مهرگیتی، دوستان تازه می خواهد.