وبلاگ

Mehrgiti NGO > پست ها > فراخوان ها > بازارچه خیریه مهرگیتی
May 22, 20184:29 pm Published by Leave your thoughts

بازارچه خیریه مهرگیتی


از امشب در بازارچه خیریه مهرگیتی منتظرتان هستیم. هم از غذاهای بی نظیر دوستان مهرگیتی بچشید و هم کار نیک انجام دهید.

به اشتراک گذاری:

Categorised in: ,

This post was written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =