اهدا مبلغ به کمپین با هم"برای حمید"مدرسه ای خواهیم ساخت مهرگیتی

حداقل مبلغ قابل اهدا ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

تصویر کپچا