اسناد شفافیت کمپین خرید کفش برای دانش آموزان روستای زیلا واقع در استان خوزستان