مدرسه سازی

کتاب برای همه

رایانه برای همه

آموزشی-فرهنگی

مدرسه‌یاری و تجهیز مدارس

کمپین ها

حمایت تحصیلی

ضمن تشکر از همراهی کسانی که در عملکرد سال ۹۸ همراه مهرگیتی بودند، از شما دعوت می گردد برای ادامه این فعالیت ها در سال های آتی. با ما همراه شوید

زهرا گیتی‌نژاد داستان مهرگیتی را تعریف می‌کند:

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید